top of page

73 хэл

Godfaith Logo_edited.jpg

Би бол Вжишээлбэл 
болон Вүнэн
болон Лбүр. Иохан 14.6

Есүхэй бол хайр

bottom of page